ขออภัยบทเรียน Online
หยุดให้บริการชั่วคราว
ท่านสามารถสั่งซื้อวีซีดีและฮาร์ดดิสก์
ได้ตามปกติ

 

 

บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด
เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามารถใช้วีดิทัศน์ทั้งสามชุดนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดฉายวีดิทัศน์ในต้นชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนและครูเกิดมโนภาพเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดในแต่ละคาบเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนในชนบทที่ห่างไกลกับนักเรียนในเมืองใหญ่ ๆ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
STEP การใช้งาน สำหรับบุคคลทั่วไป
เติมเงิน เลือกแพคเกจ เรียน
STEP การใช้งาน สำหรับองค์กร
เปิด ID ทำการเรียนการสอน ติดตามผลและประเมิน
ลูกค้าบางส่วน