คู่มือการใช้งานโปรแกรมไดนามิกวิทย์ บรรจุลงในฮาร์ดดิสก์

โปรแกรมไดนามิกวิทย์บรรจุลงในฮาร์ดดิสก์ คือโปรแกรมการเรียนการสอน (Courseware) ซึ่งบริษัทมัลติมีเดีย เมคเกอร์สฯ ได้พัฒนามาจากวีดิทัศน์ชุดวิทยาศาตร์ทั้งหมด 50 บทเรียน มาจัดเรียงและเพิ่มสารบัญให้สามารถคลิกเข้าไปในบทย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนค้นหาหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้น โดยผู้ใช้สามารถนำฮาร์ดดิสก์ที่บรรจุโปรแกรมการเรียนการสอนชุดนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แล้วต่อไปยังเครื่องลูกข่าย (Clients) ตามจำนวนที่ต้องการใช้ เช่นต่อไปตามห้องต่าง ๆ ผ่านระบบ LAN เพื่อให้ครูนำไปใช้สอนในชั้นเรียนโดยดูผ่านจอโปรเจคเตอร์ และนำไปใว้ในห้องสมุดสาหรับให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตัวเอง

1.  ฮาร์ดิสก์บรรจุสื่อการสอนชุดไดนามิกวิทย์ นั้น เมื่อเปิดขึ้นมาจะมีช่องให้ใส่รหัสอนุญาตสิทธิการใช้ รหัสนี้จะให้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ของแต่ละเครื่องไม่ซ้ากัน เมื่อผู้ใช้ใส่รหัสลงไปให้ถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถคลิกเข้าสู่หน้าถัดไปตามลูกศรที่อยู่มุมขวา เข้าสู่หน้าถัดไป

 

 

 

2.  หน้าต่อไปคือหน้าอธิบายวิธีการนำเสนอเเบื้องต้น และเมื่อคลิกสู่หน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าหลักที่แสดงหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หมวด คือ 1. ฟิสิกส์ 2. ชีววิทยา 3. เคมี และ 4. กายภาพชีวภาพ 

 

3.  เมื่อนำเม้าส์ไปวางที่ไอคอนหมวดวิชาใดก็จะไฮไลท์ที่นั่น ดังภาพนี้ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่หมวดฟิสิกส์/Physics ซึ่งมีสีส้ม เมื่อคลิกเข้าไปก็จะปรากฎสารบัญของวิชาฟิสิกส์ ทั้งหมด 22 รายการ 

 

4.  เมื่อไฮไลท์ที่บทเรียนใดก็จะปรากฎภาพและข้อความอธิบายเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ เช่น เมื่อคลิกที่บทเรียน “โลกแห่งแสงสี” ดังภาพ ก็จะเข้าสู่หน้าต่างถัดไปของบทเรียน “โลกแห่งแสงสี” จะปรากฎขึ้น พร้อมกับหัวข้อย่อยทั้งหมดทางซ้าย เช่น -บทนำ – รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นอย่างไร ---จนถึงคณะผู้จัดทา แต่ละหัวข้อย่อยเมื่อคลิกเข้าไป จะมีวีดิทัศน์ปรากฎขึ้นในกรอบทางขวาซึ่งใต้ภาพจะมีปุ่ม เพลย์ พอส สต็อป ด้านขวาจะมีปุ่มควบคุมระดับเสียง ส่วนแถบตรงกลางนั้นสามารถดึงให้ข้ามไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้

 

5.  เมื่อคลิกเข้าไปในจอภาพวีดิทัศน์ จอภาพจะขยายใหญ่เต็มเฟรม เมื่อเพลย์ไปจนจบหัวข้อนั้นแล้วก็จะกลับไปที่จอภาพเดิม และจะเพลย์ในหัวข้อถัดไปอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ จนจบหมดทุกหัวข้อในบทเรียนนั้น และบทเรียนอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน 

 

6.  เมื่อนำเม้าส์เข้าไปวางที่ไอคอนวิชา ชีววิทยา/Biology จะปรากฎแสงสีเขียวขึ้น นำเข้าสู่สารบัญบทเรียนวิชาชีววิทยาในหน้าถัดไป ซึ่งมีสารบัญแสดงบทเรียนทั้งหมด 15 บท เมื่อไฮไลท์ที่บทเรียนใดก็จะปรากฎภาพและคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ เช่น เรื่อง “ระบบประสาท” และเมื่อคลิกเข้าไปก็จะลิงค์ไปสู่หน้าต่างจอวิดิทัศน์แสดงภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการให้ภาพวีดิทัศน์ขยายใหญ่ขึ้นก็เข้าไปคลิกในจอภาพ ภาพวีดิทัศน์จะขยายเต็มจอเช่นเดียวกันกับหมวดวิชาฟิสิกส์ข้างต้น   

 

7.  หมวดวิชา เคมี/ Chemistry เมื่อไฮไลท์ และคลิกที่ไอคอนวิชาเคมี ก็จะปรากฎสารบัญในหน้าถัดไป ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 7 บทเรียน เมื่อไฮไลท์ที่บทเรียนใด ก็จะปรากฎภาพและเรื่องย่อของบทเรียนนั้น ๆ เช่นบทเรียนเรื่อง “เซลล์ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1” เมื่อคลิกเข้าไปในหัวข้อ “เซลล์ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1” ก็ลิงค์ไปสู่วิดิทัศน์ แสดงภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการให้ภาพวีดิทัศน์ขยายใหญ่ขึ้น ก็เข้าไปคลิกในจอภาพเช่นกัน   

 

8.  หมวดที่ 4 คือหมวดกายภาพชีวภาพ/Biophysics ซึ่งขึ้นไฮไลท์สีม่วง เมื่อคลิกเข้าไปจะปรากฎหน้าสารบัญหมวดวิชา  ประกอบด้วยบทเรียน 6 บท เมื่อเราไฮไลท์เลือกบทเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น “โปรตีน” ก็จะปรากฎจอภาพและเรื่องย่อขึ้นทางขวา เมื่อคลิกเข้าไปก็จะปรากฎจอวีดิทัศน์ทางขวาเมื่อเราต้องการให้จอภาพขยายขึ้นก็เข้าไปคลิกในจอภาพ ภาพวีดิทัศน์ก็จะขยายขึ้นเต็มกรอบภาพ เช่นเดียวกันกับหมวดวิชาอื่น ๆ ข้างต้น