ประวัติความเป็นมาของภาคตัดกรวย การตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบในหลาย ๆ ลักษณะทำให้เกิดเป็นภาคตัดกรวยแบบต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา  การนำเอาสมบัติของภาคตัดกรวยไปใช้ในการทำนายการเกิดสุริยุปราคา การประดิษฐ์จานรับสัญญาณดาวเทียม การคำนวณหาตำแหน่งของวัตถุ ฯลฯ

การตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบในทิศทางที่ตั้งฉากกับแกนของกรวยเกิดเป็นรูป “วงกลม” นำเสนอที่มาของสูตรทั่วไปของ วงกลม และการนำเอาสมบัติของวงกลมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

การเกิดของเส้นโค้งพาราโบลา, ความสัมพันธ์ของจุดบนเส้นโค้งพาราโบลา, บทนิยาม, การสร้างพาราโบลาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุที่หาได้ในห้องเรียน และความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ

นิยามของวงรี ส่วนต่าง ๆ ของวงรีไม่ว่าจะเป็น จุดโฟกัส จุดยอด จุดศูนย์กลาง แกนเอก และแกนโท พร้อมทั้งยกตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรูปวงรี

นิยามของไฮเพอร์โบลา ส่วนต่าง ๆ ของไฮเพอร์โบลา เช่น จุดโฟกัส  จุดศูนย์กลาง จุดยอด แกนตามขวาง และแกนสังยุค พร้อมสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาสมการไฮเพอร์โบลา