ความเป็นมาและความหมายของ “ตรรกศาสตร์” รวมไปถึงคำนิยามและตัวอย่างต่าง ๆ ของ “ประพจน์” และ “ค่าความจริงของประพจน์”

ค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อม “และ”  “หรือ” จากตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น จากแผงวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน

การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ถ้า...แล้ว...”  “...ก็ต่อเมื่อ...” และ “นิเสธ (ไม่)”

การนำข้อตกลงเกี่ยวกับการหาค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วย “และ”  “หรือ”  “ถ้า...แล้ว...”  “...ก็ต่อเมื่อ...” มาใช้ในการหาค่าความจริงของประพจน์ซึ่งเชื่อมด้วยตัวเชื่อมมากกว่า 1 ตัว

นำเสนอความหมายและวิธีการตรวจสอบรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน และรูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์