อธิบายกฎ 2 ข้อ ของเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยอาศัยตัวอย่างเรื่องของเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางว่ามีทั้งหมดกี่เส้นทาง และเรื่องของวิธีการจัดชุดเสื้อผ้าว่ามีวิธีการจัดชุดเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกันได้ทั้งหมดกี่วิธี

การกล่าวถึงวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งเชิงเส้นและเชิงวงกลม โดยอธิบายจากตัวอย่างเหตุการณ์หลาย ๆ ตัวอย่าง

นำเสนอความหมายของการจัดหมู่ ความสัมพันธ์ของวิธีจัดหมู่กับวิธีเรียงสับเปลี่ยน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่ออธิบายหลักการและวิธีคิดโดยละเอียด

การคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญว่ามีมากน้อยเพียงใด ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ จะเท่ากับจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เราสนใจต่อจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมด