การมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ การจัดข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ การอธิบายค่ากลางของข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ฐานนิยม ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต

การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และกราฟเส้น

วิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูล ด้วยวิธีควอร์ไทล์ วิธีเดไซล์ และวิธีเปอร์เซนต์ไทล์ เพื่อให้รู้ว่าข้อมูลนั้น ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่เพียงไร

ความหมายของค่ามาตรฐาน สูตรในการหาค่ามาตรฐาน และข้อสังเกต โดยการนำเอาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมาอธิบายประกอบ

การใช้ “ฮิสโทแกรม” ปรับเป็นเส้นโค้งของความถี่ 3 ลักษณะ คือ โค้งปกติ โค้งเบ้ซ้าย และโค้งเบ้ขวา การปรับเส้นโค้งปกติให้เป็นเส้นโค้งปกติมาตรฐาน และวิธีการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติในช่วงต่าง ๆ

นำเอาข้อมูลมาแสดงเป็นรูปกราฟ โดยใช้กราฟเส้นตรง กราฟพาราโบลา และกราฟเอกซ์โพเนนเชียล และใช้สมการทั่วไปและสมการปกติหาค่าของตัวแปร และนำสมการไปทำนายข้อมูลต่าง ๆ