วิชาภาษาอังกฤษ / Dynamic English 3

 

 


  1. A Paris Vacation
  2. Wedding in Paris
  3. Today in Paris
  4. Paris Tonight, Florence Tomorrow
  5. To Florence and Salzburg 


บทที่ 1-5  นำเสนอการเดินทางของ Michelle ภายในเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่เครื่องบินที่ไปถึงช้ากว่าเวลาในวันเสาร์  การนัดหมายที่จะพบกับเพื่อนแต่ละคนในเวลาที่ต่างกัน เช่น การไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนรักในวันอาทิตย์ เมื่อเสร็จพิธีในโบสถ์แล้วคู่บ่าวสาวก็ได้เดินทางไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่เวียนนาประเทศออสเตรีย  เช้าวันจันทร์รุ่งขึ้น มิเชลล์ ไปพบพอล ที่ร้านกาแฟข้างพิพิธภัณฑ์  จากนั้นเธอก็จะบินไปฟลอเรนซ์ในวันรุ่งขึ้นและจะอยู่ที่นั่น 1 วันจนถึงเย็นวันพุธ แล้วจึงนั่งรถไฟไปพบกับอีริคและเบธ ที่ซอลท์เบิร์ก ประเทศออสเตรียในวันพฤหัส  ผู้เรียนจะได้ฝึกพูดถึงการวางแผนล่วงหน้าและกำหนดเวลานัดหมายที่ชัดเจน และสามารถเล่าเรื่องหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  

ทั้ง 5 บทเรียนนี้ เป็นการฝึกฝนการใช้ past tense คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์หนึ่ง และการฝึกฝนการใช้ present perfect tense ซึ่งเน้นถึงประสบการณ์และความต่อเนื่องของเวลา การใช้ future tense เพื่อแสดงความตั้งใจและคำมั่นสัญญา และฝึกฝนการใช้ conditionals คาดการณ์ความเป็นไปของเรื่องราวต่าง ๆ  การพูดถึงความสัมพันธ์ของตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยคำบุพบทที่ถูกต้อง ฝึกฝนให้เข้าใจและสามารถใช้ active และ passive verbs เพื่อแสดงเหตุผล 

 


  6. Two Days in Salzburg
  7. Our Energy Needs
  8. Energy Sources
  9. Energy Problems and the Future
10. What about the future?


บทที่ 6 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางต่อเนื่องจากบทที่ 1-5  ส่วนบทที่ 7-10 เป็นการทบทวนเรื่อง Our World จากระดับ 2 เป็นการนำเสนอกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นเหตุผลและเงื่อนไขในเรื่องพลังงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโลกร้อน (Global Warming) ให้ผู้เรียนสามารถพูดแสดงทัศนะต่อเรื่องที่เรามีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วและมักจะอยู่ในประเด็นการสนทนาทั่วไป  ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงเหตุผลความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และใช้ภาษาที่เน้นความคิดเห็นและเป็นวิชาการได้มากขึ้น 

บทเรียนชุดนี้สอนเรื่อง passive voice เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้ active และ passive verbs แสดงเหตุผล เน้นการใช้ infinitive เพื่อแสดงความมุ่งหมาย ขยายการใช้ present perfect tense และ past tense ร่วมกันในการสนทนา รวมทั้งการใช้ past tense, present progressive และ future tense ในเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน (time relations) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการใช้กลุ่มคำนามที่ซับซ้อนขึ้นด้วย 

 


11. Places to Go… Ways to Travel… 
12. Places to Go… Things to Wear…
13. Things to Wear… Feelings…
14. Three Brothers… Price and Quality
15. Four Cities… Country Data… 


บทที่ 11-15  เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ทั่ว ๆ ไป เช่น สวนสัตว์ ห้องสมุด สนามกีฬา ดิสโก้เทค สถานีรถไฟ และสนามบิน  วิธีการเดินทางแบบต่าง ๆ ว่าวิธีใดเร็วกว่า สะดวกกว่า และประหยัดกว่า  การฝึกพูดถึงเรื่องการแต่งกาย  การสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึก ดีใจ เสียใจ โกรธ หรือกลัวให้ผู้อื่นเข้าใจได้  รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูล  รู้จักพูดเปรียบเทียบถึง อายุ น้ำหนัก และ สีผม รวมทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า  สามารถเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานของเมืองและประเทศ เช่น จำนวนพลเมือง ขนาดของพื้นที่ ระยะทาง และสภาพภูมิอากาศ 

ผู้เรียนจะเข้าใจและรู้จักใช้คำที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเพื่อเปรียบเทียบ และพัฒนาการใช้กลุ่มคำนามเพื่อการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้น  รู้จักใช้คำ กริยา + ing และคำกริยาที่มี to นำหน้า (gerunds และ infinitives) และเน้นการใช้ infinitive เพื่อแสดงความมุ่งหมาย  รู้จักนามที่นับได้และนับไม่ได้  ขยายผลการใช้ present perfect / past tense คู่กัน เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องและความแตกต่างของเวลา  

 


16. Making a New Life
17. Happily Married
18. A Troubled Past
19. Occupations
20. A Path to Success


บทที่ 16-20  เรื่องราวชีวิตของ Roger, Jack และ Christopher ที่พูดถึงความรัก การแต่งงาน อาชีพ ความล้มเหลว และความสำเร็จในชีวิต เช่น พูดถึงสถานที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น แผนการเดินทาง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันสลับไปมา การพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคน ราคาสินค้า และคุณภาพสิ่งของต่าง ๆ  รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองและประเทศ ผู้เรียนจะสามารถจดจำนำประโยคเหล่านั้นมาใช้ และนำไปขยายคำศัพท์ปรับใช้ตามความเหมาะสมของตนเอง

บทเรียนกลุ่มนี้จะพูดถึงเงื่อนไขและเหตุผลที่ต่อเนื่องกัน (conditionals) ด้วยการใช้ active และ passive verbs ในการสนทนา และเน้นเหตุการณ์ต่อเนื่อง (sequence in time) การจัดกลุ่มคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นประจำเป็นหมวดหมู่ให้ผู้เรียนเข้าใจคำที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  รู้จักใช้ คำกริยา + ing และคำกริยาที่มี to นำหน้า (gerunds และ infinitives) และการใช้ infinitive เพื่อแสดงความมุ่งหมาย นามที่นับได้และนับไม่ได้ และขยายผลการใช้ present perfect/past tense คู่กัน เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องและความแตกต่างของเวลา