วิชาภาษาอังกฤษ / Dynamic English 2 

 

 


  1. Math Assignment and Hobbies     
  2. You’ve got mail.
  3. Locations
  4. Getting There
  5. Arranging to Meet


L
essons 1-2  เป็นการทบทวนและขยายผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและแสดงความคิดเห็นในเรื่องความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ (Likes and Dislikes) ซึ่งเคยเรียนมาแล้วจากระดับ 1 เพื่อให้สามารถพูดแสดงความชื่นชมยินดี และแสดงภาวะของอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความดีใจและเสียใจ รวมทั้งแสดงทัศนะเรื่องดนตรีและกีฬา โดยมีตัวอย่างสำนวนและประโยคง่าย ๆ ที่ผู้เรียนควรจดจำนำไปปรับใช้

Lessons 3-5  เป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางและสถานที่ซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศทั่วไป เช่น ถนนหนทางสำคัญต่าง ๆ สถานที่ทางธุรกิจที่ควรรู้จัก โรงแรม ร้านอาหาร สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย และร้านหนังสือ จัดกลุ่มคำศัพท์พร้อมกับประโยคที่ต้องใช้บ่อยและขยายออกไปในเรื่องการนัดหมายและการสั่งอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนฟังและพูดเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน

 


  6. Places to Go

  7. More Places to Go 
  8. Kathy's Daily Activities

  9. Kathy at Work
10. Kathy after Work


Lesson 6-7  ต่อเนื่องจากบทที่ 3-5 ในเรื่องทิศทางและสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น สถานที่ทางธุรกิจ และแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่ควรรู้จักว่าอยู่ที่ไหนบ้าง เช่น ธนาคาร ศูนย์การค้า และโรงภาพยนต์ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เหล่านั้น เช่น ชวนกันไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ ถามทางไปร้านหนังสือ ถามพนักงานขายเพื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการ 
 

Lesson 8-10  เป็นการทบทวนและขยายผลเรื่องกิจวัตรประจำวันจากระดับ 1 ซึ่งพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปเป็นประจำ (simple present) โดยไม่มีเรื่องของกาล (tense) เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในระดับ 2 ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในมิติของเวลาที่ชัดเจนขึ้น โดยเน้นการใช้ Tenses ต่าง ๆ ร่วมกันคือ past tense, present progressive และ be going to ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเย็น ในกรอบของลำดับเวลาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น อะไรเกิดขึ้นก่อนหลัง เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่แล้ว หรือจะเกิดขึ้นในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า เป็นต้น

 


11. Diane’s Family            
12. Water and Air

13. Our Planet, Earth
14. Pollution

15. Things to Eat and Drink


Lesson 11
 ต่อเนื่องจากบทที่ 8-10 การเรียนรู้ที่จะพูดถึงกิจวัตรประจำวันในกรอบของลำดับเหตุการณ์ในหนึ่งวัน โดยเน้นการใช้ Tense ต่าง ๆ  เมื่อผู้เรียนศึกษามาถึงบทที่ 11 นี้ได้อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นไปอย่างไร (how things are done) แต่ละเรื่องใช้เวลานานเท่าไร (how long it takes) และทำอะไรบ่อยแค่ไหน (how often)  

Lesson 12-14  แนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับโลกของเรา ดาวเคราะห์และระบบสุริยะ สิ่งมีชีวิตบนโลก พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนจะได้รู้จักการใช้ There is ในการพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป และรู้จักใช้ It is เมื่อพูดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร  รู้จักพูดเปรียบเทียบ เล็กใหญ่ ใกล้ไกล และร้อนเย็นอย่างไร  รู้จักความแตกต่างในการใช้ must, can และ would เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นเหตุผลต่อเนื่องกัน (conditionals) ซึ่งสำคัญมากในการเรียนภาษาอังกฤษในขั้นที่สูงขึ้นไป 

Lesson 15  ขยายความและทบทวนเรื่องความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ (Likes and Dislikes) และช่วยจัดระบบคำศัพท์เป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำนำไปใช้ได้ทันที  เรารับประทานอาหารและพูดคุยเรื่องอาหารการกินกันเป็นประจำ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ในกลุ่มนี้ เช่น ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม และการฝึกสั่งอาหารแต่ละรายการ  ผู้เรียนที่เรียนเป็นกลุ่มควรผลัดกันถามและตอบว่าชอบอาหารประเภทใดและพยายามให้เหตุผลว่าทำไมจึงชอบด้วย  

 


16. Things to Read and Listen to

17. Einstein, the Early Years
18. Einstein, the Later Years
19. Planning Ahead
20. Meeting a Friend


Lesson 16
 ขยายความจากบทที่ 15 ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นเรื่องของการอ่านและการฟัง เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อธุรกิจ และเพื่อให้ทันต่อข่าวสารบ้านเมือง  ผู้เรียนควรจับกลุ่มกันถามตอบว่าใครชอบอ่านอะไรบ้าง เช่น นิยาย สารคดี และเรื่องสั้น หรือนักเขียนที่แต่ละคนชื่นชอบ เป็นการทบทวนและขยายกลุ่มคำศัพท์ชุดเดียวกันเพื่อให้เกิดความชำนาญ 

Lesson 17-18  นำเสนอชีวิตของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ วันเวลาของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา และสิ่งที่เขาได้ทำและได้ค้นพบ ผู้เรียนจะสามารถจดจำรูปประโยคในบทเรียนมาปรับพูดถึงชีวิตของตัวเองหรือคนอื่น ๆ  เน้นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตโดยจัดลำดับความเกี่ยวข้องกันตามวันและเวลาที่เกิดขึ้น เป็นการพูดถึงอดีตเชื่อมโยงในภาพที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น ผู้เรียนจะเข้าใจและสามารถใช้คำบุพบทที่เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่จากตัวอย่างประโยคในบทเรียนนี้  

Lesson 19-20  ทบทวนและขยายผลการพูดถึงเวลาที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นเหตุการณ์ในอนาคตและโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น  บทสนทนาจะเริ่มจากแผนการเดินทางในอนาคต และย้อนกลับไปพูดถึงอดีต แล้วจึงแสดงทัศนะต่อเรื่องราวที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  การใช้ tenses สลับกลับไปมา การพูดถึงทางเลือก (choices) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ  เราจะได้เห็นตัวอย่างการใช้อนุประโยค (clauses) ในการเชื่อมโยงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน