วิทยาศาสตร์/หมวดวิชาเคมี 7 บทเรียน

  

1. สีย้อมจากธรรมชาติ  ถ้าต้นไม้มียางก็แสดงว่ามีสี ซึ่งเราสามารถนำส่วนต่าง ๆ มาใช้เป็นสีย้อมได้ทั้งนั้น  การเลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่จะนำมาทำสีย้อม และการดูแลไม่ให้ต้นไม้ทรุดโทรม  การเตรียมเส้นใยก่อนย้อม และสารช่วยติดสีที่ได้จากธรรมชาติ  หลักการต้มย้อมเส้นใย การย้อมให้สีเข้ม และตัวอย่างการทำสีย้อม  การที่ร่างกายได้ซึมซับกับสมุนไพรเหล่านี้ทำให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพดี

 

2. สบู่และผงซักฟอก  สบู่และผงซักฟอกขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างไร  โมเลกุลของสบู่และผงซักฟอกซึ่งประกอบด้วยส่วนหัวที่แสดงขั้วไฟฟ้าและส่วนหางซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นโซ่ยาวไม่มีขั้ว  ขบวนการทางเคมีในการกำจัดสิ่งสกปรกจากเนื้อผ้า การผลิตสบู่มีสารตั้งต้นคือไขมันและสารละลายอัลคาไลด์ การผลิตสบู่ในโรงงานอุตสาหกรรม และการเติมสารต่าง ๆ เพื่อคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไป

 

3. เส้นใย  เส้นใยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงมีอยู่ 2 ประเภทคือ เส้นใยจากธรรมชาติ และเส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยจากพืช ได้แก่ เส้นใยที่ทำจากฝ้าย เส้นใยจากสัตว์ เช่น ไหม  ส่วนเส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผลิตจากพอลิเอสเตอร์ซึ่งได้จากปิโตรเลียม

 

4. พอลิเมอร์  พอลิเมอร์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีสมบัติและขอบเขตการใช้งานจำกัด นักวิทยาศาสตร์จึงได้สังเคราะห์พอลิเมอร์ตามจุดประสงค์ของการใช้งาน เช่น ทำที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนอวัยวะเทียมและยานพาหนะ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์และโครงสร้างของพอลิเมอร์

                                                                                                                                

5. คอลลอยด์  คอลลอยด์คืออะไร เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคอลลอยด์กับสารละลายและสารแขวนลอย การค้นพบคอลลอยด์ ปรากฏการณ์ทินดอลล์ การทดลองหาขนาดของอนุภาคคอลลอยด์  เมื่อดูการเคลื่อนที่ของคอลลอยด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 1,000 เท่า จะเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ฟุ้งกระจายแบบบราวเนียน การจัดประเภทของคอลลอยด์ตามวัฏภาค และตัวกลางทำกระจาย

 

6. เซลล์ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 1  เซลล์ไฟฟ้าเคมีเกิดจากปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็คตรอนที่เกิดขึ้นในเซลล์ การทดลองการถ่ายโอนอิเล็คตรอนระหว่างไอออนในสารละลายกับโลหะสังกะสีและทองแดง และการทดลองอื่น ๆ  การทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้าของ ซลล์กัลวานิก และเซลล์อิเล็คโตรไลท์  ความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน

 

7. เซลล์ไฟฟ้าเคมี ตอนที่ 2  ถ่านไฟฉายชนิดต่าง ๆ และแบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์กัลวานิก แบ่งออกเป็นเซลล์ปฐมภูมิ (Primary Cell) เช่น ถ่านไฟฉายธรรมดาทั่วไป และเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary Cell) เป็นเซลล์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ส่วนเซลล์ไฟฟ้าเคมีอีกประเภทหนึ่งคือ เซลล์อิเล็คโตรไลท์ ให้ประโยชน์แก่เราในการชุบทองเครื่องประดับต่าง ๆ