21. พาราโบลา  ได้รวบรวมเอาเนื้อหาสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นโค้งพาราโบลา อันได้แก่ การเกิดของเส้นโค้งพาราโบลา ความสัมพันธ์ของจุดบนเส้นโค้งพาราโบลา บทนิยาม การสร้างพาราโบลาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุที่หาได้ในห้องเรียน และความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของพาราโบลา

 

22. วงรี  นิยามของวงรี ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในวงรีไม่ว่าจะเป็น จุดโฟกัส จุดยอด จุดศูนย์กลาง แกนเอก และแกนโท พร้อมทั้งยกตัวอย่างปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นรูปวงรี

 

23. ไฮเพอร์โบลา  นิยามของไฮเพอร์โบลา ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในไฮเพอร์โบลา เช่น จุดโฟกัส จุดศูนย์กลาง จุดยอด แกนตามขวาง และแกนสังยุค พร้อมสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาสมการไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดศูนย์กลางเปลี่ยนมาอยู่ที่จุด (h,k) ใด ๆ

 

24. ความหมายของฟังก์ชัน  นำเสนอความหมายของฟังก์ชัน โดยการอธิบายด้วยการยกตัวอย่างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนทำความเข้าใจจนสามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ใดที่ไม่เป็นฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

 

25. พีชคณิตของฟังก์ชัน  การนำตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาประกอบการอธิบายวิธีการหาค่าต่าง ๆ ที่เกิดจากพีชคณิตของฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งนิยามของพีชคณิตของฟังก์ชันที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหาร

 

26. กราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์  นำเสนอการเขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ โดยใช้กราฟฟิกแอนิเมชันอธิบายตั้งแต่การคลี่ความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยบนระนาบ ค่าของ sin x และ cos x เมื่อ x มีค่าต่าง ๆ  การเขียนกราฟของสมการ y = a sin bx และ y = a cos bx  เมื่อ a และ b มีค่าต่าง ๆ กัน  พร้อมทั้งอธิบายว่าค่าคาบ และแอมพลิจูดของสมการทั้งสองมีค่าเท่าใด 

 

27สถิติเบื้องต้น  นำเสนอสถิติเบื้องต้นโดยการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงมาอธิบายความสำคัญของการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการจัดกระทำข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการนำมาวิเคราะห์ว่าทำได้อย่างไร  รวมไปถึงการอธิบายค่ากลางของข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ฐานนิยม ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 

28. การนำเสนอข้อมูล  วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และกราฟเส้น ด้วยกราฟฟิกแอนิเมชันที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

 

29. กราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล  นำเสนอกราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยการยกตัวอย่างกราฟต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เป็น y = ax  เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ พร้อมทั้งอธิบายฟังก์ชันลดและฟังก์ชันเพิ่ม 

 

30. กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม  เสนอที่มาของกราฟลอการิทึม สมการลอการิทึมที่มีฐานมากกว่า 1 สมการ ลอการิทึมที่มีฐานมากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1  และกราฟลอการิทึมที่มีฐานเป็นค่าต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

31. กฎของไซน์และโคไซน์  เสนอเรื่องราวความเป็นมาของวิชา “ตรีโกณมิติ” และการนำทฤษฎีบทปิทาโกรัสมาศึกษาความสัมพันธ์ของด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมและฟังก์ชันตรีโกณมิติจนสรุปเป็นกฏของไซน์และโคไซน์ในที่สุด  นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการคำนวณหา ระยะทาง ความสูง ความกว้างของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้กฎของไซน์และโคไซน์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

 

32. อินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์  วิธีการหาสมการอินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์ กราฟของอินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์ พร้อมทั้งบอกโดเมนและเรนจ์ของอินเวอร์สของฟังก์ชันไซน์

 

33. อินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์  การหาสมการของอินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์ กราฟของอินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์ พร้อมทั้งบอกโดเมนและเรนจ์ของอินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์

 

34. อินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์  แสดงการนำกราฟของฟังก์ชันแทนเจนต์ y = tan x มาหากราฟของอินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์ ทำให้ได้กราฟที่มีสมการเป็น x = tan y ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนได้ว่า กราฟที่ได้นี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่อย่างไร

 

35. เมตริกซ์  อธิบายการหาค่าเมตริกซ์ใหม่ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณเมตริกซ์ด้วยสเกลาร์ และการคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ โดยอาศัยตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาประกอบเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

36. กำหนดการเชิงเส้น  กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน การตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลคุ้มค่า และใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด  นำเสนอกราฟของอสมการต่าง ๆ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยกตัวอย่างการวางแผนและวิธีคิดให้ได้ดียิ่งขึ้น 

 

37. เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 1  แนะนำการเขียนเวกเตอร์ สัญลักษณ์ที่ใช้ในเวกเตอร์ นิยามของการเท่ากันของเวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการหาทิศทางของเวกเตอร์ ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ นำเสนอโดยใช้ภาพกราฟฟิกทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

38. เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 2  เป็นภาคต่อจาก “เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 1” กล่าวถึงการบวกและลบเวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ สมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การหาขนาดของเวกเตอร์ รวมถึงประโยชน์ของเวกเตอร์ที่พบเห็นได้ทั่ว ๆ ไป

 

39. เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก  นำเสนอเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก สัญลักษณ์ที่ใช้ในเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก แนะนำเวกเตอร์ i  เวกเตอร์ j  พร้อมทั้งวิธีการหาขนาดของเวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก 

 

40. จำนวนเชิงซ้อน  เรื่องราวความเป็นมาของการเกิดจำนวนเชิงซ้อน บทนิยาม การเขียนจำนวนเชิงซ้อนโดยแทนด้วยจุดในระนาบที่ประกอบด้วยแกนจริงและแกนจินตภาพ การใช้สัญลักษณ์เขียนแทนจำนวนเชิงซ้อน การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน การแทนจำนวนเชิงซ้อนด้วยเวกเตอร์ การบวกและการคูณจำนวนเชิงซ้อน