41. พหุนามดีกรี 2  การนำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่ต่าง ๆ กันมาจัดเรียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออธิบายการแยกตัวประกอบของพหุนาม และพหุนามดีกรี 2 อย่างละเอียด

  

42. การวัดตำแหน่งของข้อมูล  วิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วิธีควอร์ไทล์ วิธีเดไซล์ และวิธีเปอร์เซนต์ไทล์ เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าข้อมูลนั้น ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่เพียงไร

  

43. ค่ามาตรฐาน  ความหมายของค่ามาตรฐาน สูตรในการหาค่ามาตรฐาน ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน โดยการนำเอาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมาอธิบายประกอบ

  

44. พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ  การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ “ฮิสโทแกรม” ที่สามารถปรับเป็นเส้นโค้งของความถี่ได้ 3 ลักษณะ คือ โค้งปกติ โค้งเบ้ซ้าย และโค้งเบ้ขวา วิธีการปรับเส้นโค้งปกติให้เป็นเส้นโค้งปกติมาตรฐาน และวิธีการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติในช่วงต่าง ๆ

  

45. ลำดับ  ความหมายของลำดับ ชนิดของลำดับ วิธีการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ วิธีการสังเกตว่าลำดับใดเป็นลำดับเลขคณิต และลำดับใดเป็นลำดับเรขาคณิต นิยามของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

 

46. ลิมิตของลำดับ  ความหมายของลิมิตของลำดับ การอธิบายลำดับคอนเวอร์เจนต์และไดเวอร์เจนต์ โดยใช้กราฟรูปแบบต่าง ๆ มาประกอบ ตลอดจนแนะนำทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องลิมิต

  

47. ลิมิตของฟังก์ชัน  อธิบายถึงลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาของฟังก์ชันว่าคืออะไร เท่ากันได้หรือไม่ วิธีการหาลิมิตของฟังก์ชัน ณ จุดที่ต้องการว่าทำได้อย่างไร ค่าของฟังก์ชัน ณ จุดจุดหนึ่งกับค่าลิมิตของฟังก์ชันที่จุดนั้นไม่เหมือนกัน แต่อาจมีค่าเท่ากันได้

  

48. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ของ “อนุพันธ์ของฟังก์ชัน” มานำเสนออย่างละเอียด โดยกล่าวถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ โดยศึกษาจากแนวความคิดในเรื่อง ความเร็วเฉลี่ย

  

49. การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 1  การนำอนุพันธ์อันดับที่ 1 มาหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด ตลอดจนหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของกราฟที่เราเรียกว่า “จุดวิกฤต” ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของกราฟของฟังก์ชันที่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวก

  

50. การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 2  การนำอนุพันธ์อันดับที่ 1 มาใช้ในการหาอนุพันธ์อันดับที่ 2 และการใช้อนุพันธ์อันดับที่ 2 มาหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และจุดวิกฤต และสามารถบอกได้ว่าฟังก์ชันเหล่านั้นมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือค่าสูงสุดสัมพัทธ์

  

51. การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่ 3  การนำเอาอนุพันธ์มาประยุกต์หาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้ได้พื้นที่มากที่สุด รวมทั้งสรุปขั้นตอนการหาอนุพันธ์อันดับที่ 1 และอนุพันธ์อันดับที่ 2

  

52. อินทิกรัลจำกัดเขต  ความเป็นมาของอินทิกรัลแคลคูลัส หลักการวิธีคิดและวิธีการหาอินทิกรัลจำกัดเขตของ f(x) จาก x=a และ x=b อย่างละเอียดทีละขั้นตอน พร้อมทั้งอธิบายการใช้อินทิกรัลจำกัดเขตหาพื้นที่ A ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง f(x) จาก  x=a และ x=b โดยใช้สูตร

  

53. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  อธิบายกฎ 2 ข้อ ของเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยอาศัยตัวอย่างในเรื่องของเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางว่ามีทั้งหมดกี่เส้นทาง และเรื่องของวิธีการจัดชุดเสื้อผ้าว่ามีวิธีการจัดชุดเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกันได้ทั้งหมดกี่วิธี

  

54. วิธีเรียงสับเปลี่ยน  การกล่าวถึงวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเชิงเส้นและเชิงวงกลม โดยอธิบายอย่างละเอียดจากเหตุการณ์หลาย ๆ ตัวอย่าง

 

55. การจัดหมู่  นำเสนอความหมายของการจัดหมู่ ความสัมพันธ์ของวิธีจัดหมู่กับวิธีเรียงสับเปลี่ยน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่ออธิบายหลักการและวิธีคิดโดยละเอียด

  

56. ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญว่ามีมากน้อยเพียงใด ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ จะเท่ากับจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เราสนใจต่อจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมด

  

57. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  นำเอาข้อมูลมาแสดงเป็นรูปกราฟ โดยใช้กราฟเส้นตรง กราฟพาราโบลา และกราฟเอกซ์โพเนนเชียล และใช้สมการทั่วไปและสมการปกติหาค่าของตัวแปรที่เราไม่ทราบค่า และนำสมการไปทำนายข้อมูลต่าง ๆ ได้

  

58. เลขดัชนี ตอนที่ 1  อธิบายความหมายของ “เลขดัชนี” ชนิดของเลขดัชนี ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ดัชนีราคา ดัชนีปริมาณ ดัชนีมูลค่า และดัชนีซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รวมทั้งวิธีการหาเลขดัชนี

  

59. เลขดัชนี ตอนที่ 2  อธิบายความหมายของดัชนีราคา ชนิดของดัชนีราคา ยกตัวอย่างแสดงวิธีคิด สรุป และตีความอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

  

60. เลขดัชนี ตอนที่ 3  ความหมายและชนิดของตลาดหลักทรัพย์ องค์ประกอบของตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหุ้นต่าง ๆ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับรายงานการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันจากสื่อต่าง ๆ