วิชาภาษาอังกฤษ / Dynamic English 1 

 


  1. 
Greetings
  2. Names & Places
  3. Jobs and Families 1
  4. Jobs and Families 2
  5. Review 1


บทที่ 1-2   การทักทายและถามตอบเบื้องต้น เช่น ชื่ออะไร มาจากไหน และพูดภาษาอะไรได้บ้าง  การพูดถึงประเทศและชนชาติต่าง ๆ  ตัวละครที่สำคัญคือ สุนี จากประเทศไทย Max จากอเมริกา Pierre จากฝรั่งเศส และ Collette จากแคนาดา  ผู้เรียนจะมีความรู้สึกใกล้ชิดและอยากเรียนรู้พูดตามอย่างตัวละครเหล่านี้

บทที่ 3-4  การฟังและการพูดเกี่ยวกับการงาน บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ และเป้าหมายพื้นฐานในชีวิต มีคำศัพท์เพิ่มขึ้นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีตัวละครเพิ่มขึ้น 3 คน คือ  Richard Chin, Sara Scott และ Henry Smith

บทที่ 5  ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทที่ 1-4 และขยายขอบเขตของการใช้ภาษาให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันยิ่งขึ้น

 


  6.
Numbers & Time 1
  7. Numbers & Time 2
  8. Map of the World
  9. Languages and People
10. Review2


บทที่ 6-7  เป็นบทเรียนเกี่ยวกับจำนวนและเวลาในแบบต่าง ๆ เช่นการนับตั้งแต่ 1-100  การบวก ลบ คูณ และการหาร  เรื่องของเศษส่วน และเบอร์โทรศัพท์ การซื้อของและการทอนเงิน การนัดหมายและการพูดถึงตารางเวลาประจำวัน  ทุกเรื่องที่กล่าวมานักเรียนสามารถจดจำนำไปใช้ได้ทันที

บทที่ 8-9  ขยายเรื่องเชื่อมต่อกับบทที่ 1-2  การพูดถึงที่ตั้งของเมืองและประเทศต่าง ๆ โดยการใช้คำบุพบทแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้ง (here, there, left, right, between) ชนชาติและภาษาต่าง ๆ  การตอบรับและปฏิเสธ และการใช้คำถามด้วย which เพิ่มเติมจาก where, who และ what ซึ่งได้เรียนไปแล้วในตอนต้น

บทที่ 10  ทบทวนเรื่องจำนวนและเวลาเพิ่มเติม มีการนัดหมายและกำหนดเวลาที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งในช่วงเวลา 1 วัน และช่วงเวลา 1 สัปดาห์ และเพิ่มเติมการใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย  How และ How about 

 


11. Family Schedules 1

12. Family Schedules 2
13. Seasons in Thailand
14. Seasons
15. Review 3


บทที่ 11-12  นำเสนอโครงสร้างภาษาที่สำคัญซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะพูดเรื่องชีวิตประจำวัน โดยเน้นเรื่องเวลาแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ ความเป็นอยู่และกิจกรรมที่ทำทุกวันหรือกระทำในวันหนึ่งวันใดในสัปดาห์ ทำเมื่อไรและช่วงของเวลาตอนไหน ตารางเวลาของสถานที่ต่าง ๆ และการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลัง

บทที่ 13-14  เป็นการแนะนำให้พูดถึงฤดูกาลทั่ว ๆ ไป เช่น ประเทศไทย ซึ่งมี 3 ฤดู และฤดูในเขตอบอุ่นซึ่งมี 4 ฤดู เป็นการแนะนำคำศัพท์ที่ควรรู้เป็นกลุ่มเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทำให้นักเรียนสามารถพูดถึงเรื่องที่คุ้นเคยได้ ความเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำนำไปใช้พูดคุยได้ในชีวิตจริง

บทที่ 15  เป็นการนำบทเรียนแต่ละเรื่องในบทที่ 11-14 มาทบทวนและขยายขอบเขตการใช้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น ช่วยฝึกให้ผู้เรียนสามารถจัดระเบียบและจดจำเรื่องที่เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

 


16.  Weather

17.  Times of Day
18.  Times of Life
19.  Directions and Sports
20.  Review 4


บทที่ 16  ได้นำเอาเรื่องฤดูกาลจากบทที่ 13-14 มาขยายเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศในขณะปัจจุบัน การบรรยายที่เชื่อมต่อเป็นเรื่องเดียวกันทำให้นักเรียนสามารถลำดับคำศัพท์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ง่ายต่อการจดจำนำมาใช้ได้ทันที

บทที่ 17-18  เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงของเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ใน 1 วัน ว่าคนทั่วไปมีกิจกรรมอะไรบ้าง และช่วงเวลาของชีวิตในวัยต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต เป็นการพูดถึงความเป็นไปของชีวิตที่ซับซ้อนด้วยประโยคง่าย ๆ ยกระดับการเรียนรู้ในการใช้คำคุณศัพท์ที่แสดงคุณค่าเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมกว้าง ๆ

บทที่ 19-20  เป็นบทสรุปของการเรียนรู้ในระดับ 1 ซึ่งเตรียมให้ผู้เรียนฟังเข้าใจและพูดได้ในเรื่องพื้นฐานในชีวิตทั่ว ๆ ไป และขยายเพิ่มเติมในเรื่องเวลา ทิศทาง การนัดหมาย กีฬาและอาหารที่ชอบ และรู้จักการจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ โดยการใช้  What kind of และ such as