นำเสนอความหมายของคำว่า “เซต” และอธิบายถึงการเขียนเซตในแบบต่าง ๆ เช่น แบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเขียนเซต รวมทั้งประเภทของเซต อันได้แก่ เซตจำกัด เซตอนันต์ สับเซต และเพาเวอร์เซต รวมทั้งการใช้ความรู้เบื้องต้นของเซตจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ

ธรรมชาตินั้นเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ อันหลากหลาย แต่ทั้งหมดล้วนมีวิถีและลักษณะการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นพวก เป็นระบบ และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้หรือความสัมพันธ์ของเซตต่าง ๆ นี้ ในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่า “การกระทำระหว่างเซต (Operation on Sets)” เราได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญของการกระทำระหว่างเซต อันได้แก่ อินเตอร์เซคชัน ยูเนียน ผลต่างระหว่างเซต และคอมพลีเมนท์ของเซตมาไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างด้วยภาพจากเหตุการณ์จริงและอธิบายทฤษฎีต่าง ๆ ด้วยภาพกราฟิกแอนิเมชันเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย