วิธีการใช้งานสำหรับสมาชิกองค์กร

 เปิด ID  ครูผู้สอนสร้าง username และ password ให้แก่ผู้เรียน

ทำการเรียนการสอน  ผู้เรียนเข้าดูบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ username และ password ที่ผู้สอนออกให้

 

ติดตามผลและประเมิน ผู้สอนสามารถดูประวัติการใช้งานของผู้เรียนแต่ละคนได้