ขออภัยบทเรียน Online
หยุดให้บริการชั่วคราว
ท่านสามารถสั่งซื้อวีซีดีและฮาร์ดดิสก์
ได้ตามปกติ

 

  

บริษัท มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส จำกัด
เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามารถใช้วีดิทัศน์ทั้งสามชุดนี้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดฉายวีดิทัศน์ในต้นชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนและครูเกิดมโนภาพเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดในแต่ละคาบเรียน การพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนในชนบทที่ห่างไกลกับนักเรียนในเมืองใหญ่ ๆ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ตัวอย่างวีดีโอ วิชาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างวีดีโอ วิชาคณิตศาสตร์

ตัวอย่างวีดีโอ วิชาวิทยาศาสตร์

ลูกค้าบางส่วน