วิชาคณิตศาสตร์
 • นำเสนอความหมายของคำว่า “เซต” และอธิบายถึงการเขียนเซตในแบบต่าง ๆ โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงประเภทของเซต อันได้แก่ เซตจำกัด เซตอนันต์ รวมทั้งสับเซต และเพาเวอร์เซต

   ›› อ่านต่อ
 • วีดิทัศน์นี้ได้รวบรวมเอาเนื้อหาสำคัญ ๆ ของการกระทำต่าง ๆ ระหว่างเซต อันได้แก่ อินเตอร์เซคชัน, ยูเนียน, ผลต่างระหว่างเซต และคอมพลีเมนท์ของเซต มานำเสนอ รวมทั้งยกตัวอย่างที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของความคิดเรื่องจำนวน ที่มีมาตั้งแต่ครั้งก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบัน   วิวัฒนาการของระบบตัวเลข  ที่มาของการเกิดจำนวนนับ  จำนวน  เศษส่วน  จำนวนตรรกยะ  และจำนวนอตรรกยะ   จนท้ายที่สุดได้พัฒนามาเป็นระบบจำนวนจริงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในปัจจุบัน

   ›› อ่านต่อ
 • สมบัติของจำนวนจริงในด้านการบวกและการคูณ ซึ่งได้แก่
   1. สมบัติปิดการบวกและการคูณ
   2. สมบัติการสลับที่การบวกและการคูณ
   3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวกและการคูณ
   4. เอกลักษณ์การบวกและการคูณ
   5. สมบัติการมีอินเวอร์สการบวกและการคูณ
   6. สมบัติการแจกแจง

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอเรื่องราวของสัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยสุด อันเป็นสมบัติที่สำคัญยิ่งสมบัติหนึ่งของระบบจำนวนจริง ซึ่งบางครั้งเรียกกันว่า “สมบัติความบริบูรณ์”  โดยการยกตัวอย่างต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและรู้จักกับค่าขอบเขตบน  การมีขอบเขตบน และการมีค่าขอบเขตบนน้อยสุดว่าเป็นอย่างไร

   ›› อ่านต่อ
 • บรรจุเนื้อหาต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของวิชาตรรกศาสตร์ อันได้แก่ ประวัติความเป็นมา และความหมายของคำว่า “ตรรกศาสตร์” รวมไปถึงคำนิยามและตัวอย่างต่าง ๆ ที่ได้ยกมาเพื่ออธิบายคำว่า“ประพจน์” และ “ค่าความจริงของประพจน์” ซึ่งนำเสนอโดยภาพกราฟฟิกแอนิเมชันที่สวยงาม ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานวิชาตรรกศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอการพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อม “และ”, “หรือ”  โดยพิจารณาจากตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังอธิบายให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นโดยการศึกษาจากแผงวงจรไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน

   ›› อ่านต่อ
 • การนำเสนอเนื้อหาวิชาตรรกศาสตร์เรื่อง  “การเชื่อมประพจน์” ในวีดิทัศน์นี้ เป็นภาคต่อจากเรื่อง “การเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 1” ที่นำเสนอการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ”, “หรือ” ซึ่งในตอนนี้จะกล่าวถึงการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ถ้า...แล้ว...”,  “...ก็ต่อเมื่อ...” และ “นิเสธ (ไม่)”  โดยการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจ

   ›› อ่านต่อ
 • แสดงการนำข้อตกลงเกี่ยวกับ การหาค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วย  ตัวเชื่อม “และ”, “หรือ”, “ถ้า...แล้ว...”, “...ก็ต่อเมื่อ...” มาใช้ในการหาค่าความจริงของประพจน์ซึ่งเชื่อมด้วยตัวเชื่อมมากกว่า 1 ตัว  โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่ว ๆ ไป

   ›› อ่านต่อ
 • นำนักเรียนไปสู่ความเข้าใจความหมายและวิธีการตรวจสอบรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน และรูปแบบของประพจน์ที่เป็นสัจนิรันดร์

   ›› อ่านต่อ
 • ได้รวบรวมเอาเนื้อหาสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นโค้งพาราโบลา  อันได้แก่ การเกิดของเส้นโค้งพาราโบลา, ความสัมพันธ์ของจุดบนเส้นโค้งพาราโบลา, บทนิยาม, การสร้างพาราโบลาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุที่หาได้ในห้องเรียน,  และ ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของพาราโบลา

   ›› อ่านต่อ
 • นิยามของวงรี  ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในวงรีไม่ว่าจะเป็น จุดโฟกัส จุดยอด จุดศูนย์กลาง แกนเอก และแกนโท   พร้อมทั้งยกตัวอย่างปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นรูปวงรี

   ›› อ่านต่อ
 • นิยามของไฮเพอร์โบลา  ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในไฮเพอร์โบลา เช่น จุดโฟกัส  จุดศูนย์กลาง จุดยอด แกนตามขวาง และแกนสังยุค พร้อมสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาสมการไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดศูนย์กลางเปลี่ยนมาอยู่ที่จุด (h,k) ใด ๆ

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอความหมายของฟังก์ชัน โดยการอธิบายด้วยการยกตัวอย่างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนทำความเข้าใจจนสามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์ใดเป็นฟังก์ชัน และความสัมพันธ์ใดที่ไม่เป็นฟังก์ชัน นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

   ›› อ่านต่อ
 • การนำตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาประกอบการอธิบายวิธีการหาค่าต่าง ๆ ที่เกิดจากพีชคณิตของฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นการบวก การลบ การคูณ และการหารพร้อมทั้งนิยามของพีชคณิตของฟังก์ชันที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหาร

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอการเขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ โดยใช้กราฟฟิกแอนิเมชันอธิบายตั้งแต่การคลี่ความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยบนระนาบ, ค่าของ sin x และ cos x  เมื่อ x มีค่าต่าง ๆ ,  การเขียนกราฟของสมการ y = a sin bx และ y = a cos bx  เมื่อ a และ b มีค่าต่าง ๆ กัน  พร้อมทั้งอธิบายว่าค่าคาบ และแอมพลิจูดของสมการทั้งสองมีค่าเท่าใด

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอสถิติเบื้องต้นโดยการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงมาอธิบายความสำคัญของการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการจัดกระทำข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการนำมาวิเคราะห์ว่าทำได้อย่างไร   รวมไปถึงการอธิบายค่ากลางของข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ฐานนิยม ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิต

   ›› อ่านต่อ
 • วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และกราฟเส้น ด้วยกราฟฟิกแอนิเมชันที่สามารถทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอกราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยการยกตัวอย่างกราฟต่าง ๆ  ที่มีความสัมพันธ์เป็น  y = ax  เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันลดและฟังก์ชันเพิ่ม

   ›› อ่านต่อ
 • เสนอที่มาของกราฟลอการิทึม สมการลอการิทึมที่มีฐานมากกว่า 1 สมการ  ลอการิทึมที่มีฐานมากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1   และกราฟลอการิทึมที่มีฐานเป็นค่าต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น


   ›› อ่านต่อ
 • นำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่ต่าง ๆ กันมาจัดเรียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออธิบายการแยกตัวประกอบของพหุนามและพหุนามดีกรี 2 อย่างละเอียด ทำให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอความสำคัญและวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วิธีควอร์ไทล์ วิธีเดไซล์ และวิธีเปอร์เซนต์ไทล์ เพื่อที่จะบอกว่าข้อมูลนั้น ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่เพียงไร

   ›› อ่านต่อ
 • อธิบายถึงความหมายของค่ามาตรฐาน สูตรในการหาค่ามาตรฐาน ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน โดยการนำเอาตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมาอธิบายประกอบ

   ›› อ่านต่อ
 • นำเสนอความหมายของลิมิตของลำดับ การอธิบายลำดับคอนเวอร์เจนต์และไดเวอร์เจนต์ โดยใช้กราฟรูปแบบต่าง ๆ มาประกอบทำให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น ตลอดจนแนะนำทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องลิมิตโดยยกตัวอย่างประกอบ

   ›› อ่านต่อ
 • ความหมายของลำดับ ชนิดของลำดับ วิธีการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ วิธีการสังเกตว่าลำดับใดเป็นลำดับเลขคณิตและลำดับใดเป็นลำดับเรขาคณิต นิยามของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

   ›› อ่านต่อ
 • วีดิทัศน์นี้นำเสนอความหมายของลิมิตของลำดับ การอธิบายลำดับคอนเวอร์เจนต์และไดเวอร์เจนต์ โดยใช้กราฟรูปแบบต่าง ๆ มาประกอบทำให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้น ตลอดจนแนะนำทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องลิมิตโดยยกตัวอย่างประกอบ

   ›› อ่านต่อ
 • เรื่องราวต่าง ๆ ของ “ลิมิตของฟังก์ชัน”  อธิบายถึงลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาของฟังก์ชันว่าคืออะไร เท่ากันได้หรือไม่  นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการหาลิมิตของฟังก์ชัน ณ จุดที่ต้องการว่าทำได้อย่างไร  และอธิบายว่าค่าของฟังก์ชัน ณ จุดจุดหนึ่งกับค่าลิมิตของฟังก์ชันที่จุดนั้นไม่เหมือนกัน แต่อาจมีค่าเท่ากันได้

   ›› อ่านต่อ
 • รวบรวมเอาเนื้อหาต่าง ๆ ของ “อนุพันธ์ของฟังก์ชัน” มานำเสนอ    กล่าวถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  โดยศึกษาจากแนวความคิดในเรื่องความเร็วเฉลี่ย  จนสามารถสรุปได้ว่า อนุพันธ์ของฟังก์ชัน   ที่   หาได้จากสูตร

   ›› อ่านต่อ
 • การนำอนุพันธ์อันดับที่ 1 มาหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด ตลอดจนหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของกราฟที่เราเรียกว่า “จุดวิกฤต”   และอธิบายถึงการมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของกราฟของฟังก์ชันที่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวก

   ›› อ่านต่อ
 • การนำอนุพันธ์อันดับที่ 1 มาใช้ในการหาอนุพันธ์อันดับที่ 2  และการใช้อนุพันธ์อันดับที่ 2 มาหาค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และจุดวิกฤต ได้เช่นเดียวกับการหาโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่ 1 และสามารถบอกได้ว่าฟังก์ชันเหล่านั้นมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือค่าสูงสุดสัมพัทธ์

   ›› อ่านต่อ