วิชาวิทยาศาสตร์
 • ธรรมชาติและสมบัติของแสง การทดลองการกระจายของแสงขาวและการรวมสเปกตรัม คุณสมบัติของตัวกลาง การเดินทางของแสงผ่านตัวกลางต่าง ๆ โครงสร้างของดวงตาและการมองเห็น เลนส์ชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยบังคับให้แสงหรือภาพตกในตำแหน่งที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจน สีต่าง ๆ ที่เรามองเห็นโดยทั่วไปเกิดจากการสะท้อนของคลื่นแสงบนวัตถุนั้น ๆ รวมถึงการเกิดรุ้ง และสีของท้องฟ้าเกิดจากอะไร

   ›› อ่านต่อ
 • สัมพันธภาพระหว่างดวงอาทิตย์และโลกก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งยังทำให้เกิดฤดูกาล ภูมิอากาศ และกระแสน้ำในมหาสมุทร เช่น ฤดูกาลเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ ลักษณะของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และแกนของโลกเอียง ซึ่งทำให้ภูมิอากาศในส่วนต่าง ๆ ของโลกแตกต่างกันไป การเกิดวัฏจักรของน้ำ การเกิดลม เช่น ลมทะเล ลมมรสุม ลมสินค้า และลมตะวันตก กระแสน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายลมแต่ช้ากว่ามาก กระแสน้ำในซีกโลกเหนือจะไหลทวนเข็มนาฬิกา กระแสน้ำในซีกโลกใต้จะหมุนตามเข็มนาฬิกา

   ›› อ่านต่อ
 • ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นผลมาจากพลังงานและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สหนาทึบซึ่งประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ  ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงยิ่งแต่ดวงอาทิตย์ก็มีจุดดับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 11 ปี ความลึกลับของดวงอาทิตย์อยู่เหนือความรับรู้ของมนุษย์มาช้านาน จนกระทั่งเมื่อเราค้นพบนิวเคลียร์จึงได้พบว่าใจกลางของดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเตานิวเคลียร์ที่หลอมละลายไฮโดรเจนและฮีเลียมเข้าด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดพลังงานอย่างมหาศาล

   ›› อ่านต่อ
 • เซลล์แสงอาทิตย์คือเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มีส่วนประกอบที่สำคัญคือสารกึ่งตัวนำซึ่งทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า วิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงพอที่จะนำไปใช้งาน เช่น นำมาต่อเข้าด้วยกันทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน หรืออาจจะใช้วิธีการต่อแบบผสม การเก็บสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ และรถจักรยานพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ หมู่บ้านเขาแก่งเรียง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พวกเขาทำกันได้อย่างไร

   ›› อ่านต่อ
 • ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรรู้ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ การคิดหัวเรื่อง การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์ การลงมือปฏิบัติ การทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงผลของความคิดให้คนอื่นรับรู้

   ›› อ่านต่อ
 • ประวัติความเป็นมาของคลื่นวิทยุ การส่งและการรับวิทยุทำอย่างไร  AM และ FM คืออะไร ย่านความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้กันทั่วไป เช่น MF, HF, VHF และ UHF คืออะไร โทรศัพท์มือถือคืออะไร รวมทั้งการกำหนดช่วงความถี่วิทยุโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ปัจจุบันเราพบว่ามีคลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟมาจากอวกาศมากมาย การศึกษาคลื่นวิทยุทำให้เราเข้าใจโครงสร้างและวิวัฒนาการของจักรวาลดีขึ้น

   ›› อ่านต่อ
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรานำมาใช้ในการสื่อสารด้านวิทยุและโทรทัศน์ เราเรียกว่าคลื่นวิทยุ สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราเปลี่ยนสัญญาณภาพให้เป็นคลื่นวิทยุได้อย่างไร ในกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ประกอบด้วย แผ่นรับภาพ แผ่นส่งสัญญาณ และปืนอิเล็คตรอน สำหรับยิงกวาดแผ่นสัญญาณเพื่อเปลี่ยนแปลงประจุที่แผ่นส่งสัญญาณ ทำให้เกิดความต่างศักย์ของไฟฟ้าขึ้นทีละจุดเป็นสัดส่วนตามแสงบนแผ่นรับภาพ สัญญาณไฟฟ้าจึงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดตามลักษณะภาพที่ปรากฏเพื่อส่งออกไป จากนั้นเครื่องรับก็จะรับสัญญาณรวมเข้ามาทางระบบสายอากาศ

   ›› อ่านต่อ
 • ดาวเทียมสื่อสารก็คือสถานีทวนสัญญาณที่ลอยอยู่ในอวกาศ ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งติดต่อกับสถานีภาคพื้นดิน โดยดาวเทียมจะโคจรอยู่ในวงโคจรค้างฟ้าซึ่งดูเสมือนลอยอยู่กับที่ในอวกาศ ทั้งนี้เพราะคาบวงโคจรของดาวเทียมจะเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง ความถี่ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งลำคลื่นที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ หรือที่เราเรียกว่า foot print ของดาวเทียมแต่ละดวง

   ›› อ่านต่อ
 • คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอยู่ในแถบสเปกตรัมที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ และสามารถนำมาใช้ เป็นคลื่นพาห์สำหรับส่งข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกับคลื่นวิทยุ โดยเฉพาะการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม การพยากรณ์ อากาศ รวมทั้งการสำรวจระบบสุริยะจักรวาล ในปัจจุบันประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้ก็คือ เตาไมโครเวฟ ซึ่งใช้ประกอบอาหารโดยการทำให้โมเลกุลของอาหารสั่นสะเทือนพร้อม ๆ กันทำให้อาหารสุกในเวลาอันสั้น

   ›› อ่านต่อ
 • นับตั้งแต่ Thomas Edison ได้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าหลอดแรกขึ้นมา ไฟฟ้าได้ค่อย ๆ เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์แทบทั้งหมด ประเทศยิ่งพัฒนา การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ยิ่งมีมากขึ้น ทรัพยากรที่โลกเรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน แก๊ส และถ่านหิน ถูกนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร  หลักการทำงานของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฟิวเอลล์เซลล์ เซลล์แสงอาทิตย์ และไดนาโม รวมทั้งสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

   ›› อ่านต่อ
 • สมองทำหน้าที่คิด ทำให้เรามองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รับรู้รสสัมผัสต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เช่นควบคุมการทรงตัว การเต้นของหัวใจ โดยมีไขสันหลังและเส้นประสาทสื่อสารเชื่อมต่อไปยังร่างกายทุกส่วน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย เชื่อมต่อกันด้วยสัญญานคล้ายกับสัญญาณไฟฟ้า  เซลล์ประสาทมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด มีลักษณะคล้ายเส้นด้ายแผ่กระจายเป็นร่างแหไปทั่วร่างกาย

   ›› อ่านต่อ
 • ร่างกายของเราประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากมาย การทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตเป็นปกติ กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเคลื่อนไหวและทำงานโดยการหดตัวและคลายตัว ถึงแม้ร่างกายจะอยู่ในสภาวะพักกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะดึงรั้งกันในสภาวะหนึ่งเสมอ กล้ามเนื้อลายควบคุมการทำงานโดยส่วนของสมองที่เรียกว่า Motor Cortex ส่วนกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจควบคุมการทำงานโดยกลุ่มเซลล์ประสาทในก้านสมองและไขสันหลัง

   ›› อ่านต่อ
 • หมู่เลือดของคนเราแตกต่างกันไปตามพันธุกรรม โดยกำหนดเป็นระบบABO  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม A, B, O และ AB ซึ่งกำหนดโดยอาศัยความแตกต่างของแอนติบอดีและแอนติเจน วิธีการตรวจสอบหมู่เลือด และหลักการให้เลือด คือเลือดของผู้ให้จะต้องไม่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีในเลือดของผู้รับ ยีนในการกำหนดหมู่เลือด คนเรามีเลือดประมาณ 4-5 ลิตร ถ้าเอาออกไปประมาณเท่ากับน้ำ 2 แก้ว ไขกระดูกจะสามารถสร้างเลือดใหม่ได้ภายใน 7 วัน โดยไม่มีอันตรายและได้กุศลที่ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

   ›› อ่านต่อ
 • อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือด คือ หัวใจและเส้นเลือด มีกลไกการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดซึ่งมีสารอาหารและออกซิเจนให้ไหลเวียนไปตามเส้นเลือดเพื่อเลี้ยงร่างกาย แล้วนำเลือดดำซึ่งพาของเสียต่าง ๆ กลับมาฟอกที่ปอดเพื่อเปลี่ยนเป็นเลือดแดงส่งกลับไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกครั้ง ลักษณะและส่วนประกอบของหัวใจ เช่น ห้องของหัวใจซึ่งกลวงคล้ายเครื่องสูบ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ และคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ  ส่วนระบบเส้นเลือด แบ่งออกเป็นระบบเส้นเลือดแดง ระบบเส้นเลือดดำ และระบบเส้นเลือดฝอย

   ›› อ่านต่อ
 • โรคชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของหัวใจ และสาเหตุของการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ประมาณ 20-30% ของผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจไม่เคยมีอาการมาก่อน เมื่อคนเราอายุมากขึ้นเส้นเลือดจะเสื่อมลงเพราะมีคอเลสเตอรอล แคลเซียม สารเคมี และของเสียสะสม ทำให้เส้นเลือดอุดตัน เมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การลดอัตราเสี่ยงจากโรค การดูแลรักษา การใช้ยา การขยายเส้นเลือดโดยใช้ลูกโป่ง และการผ่าตัดต่อเส้นเลือดใหม่ โรคของลิ้นหัวใจซึ่งทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของเลือด

   ›› อ่านต่อ
 • กว่าจะได้ไม้ดอกที่มีสีสวยงามทนต่อโรคและแมลง จะต้องผ่านการคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้ที่ทำการทดลองในเรื่องนี้เป็นคนแรกคือ เกรเกอร์ เมนเดล ซึ่งได้ทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาในลักษณะต่าง ๆ   ในนิวเคลียสของเซลล์จะมีโครโมโซม และโครโมโซมแต่ละแท่งจะมีสาร DNA ซึ่งก็คือยีนที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ ลักษณะเด่นและลักษณะด้อย โครโมโซมของแมลงหวี่แสดงให้เห็นยีนแต่ละแถวที่ควบคุมลักษณะแต่ละอย่าง โครโมโซมจะอยู่เป็นคู่ แต่ละคู่จะมียีนควบคุมลักษณะหนึ่งลักษณะใดเหมือนกัน

   ›› อ่านต่อ
 • สิ่งที่กำหนดเพศมนุษย์คือโครโมโซม โครโมโซมมีลักษณะเป็นแท่งอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีโครโมโซมไม่เท่ากัน โครโมโซมของมนุษย์มีทั้งหมด 46 คู่ เมื่อมีการสืบพันธุ์โครโมโซมเพศแม่และเพศพ่อจะลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งแล้วมารวมกัน ซึ่งเมื่อเรานำมาจัดเป็นคู่จะได้ 22 คู่ กับอีก 2 ตัวซึ่งเราเรียกว่าโครโมโซม X และโครโมโซม Y ถ้าจับคู่เป็น XX จะเป็นเพศหญิง ถ้าจับคู่เป็น XY จะเป็นเพศชาย ทั้งหมดนี้ได้เสนอให้เห็นภาพเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด

   ›› อ่านต่อ
 • มนุษย์จะมีรหัสที่กำหนดหน้าตา ลักษณะท่าทาง และควบคุมการทำงานของร่างกาย เราได้รับการถ่ายทอดรหัสนี้มาจากพ่อแม่ รหัสนี้คือสิ่งที่เรียกว่า DNA ซึ่งเป็นกรดอย่างหนึ่งมีชื่อเต็มว่า ดีอ็อกซีไรโบนิวเคลอิก แอซิด (DNA-Deoxyribonucleic Acid) DNAในร่างกายของมนุษย์ทุกเซลล์จะเหมือนกัน เรานำความรู้เกี่ยวกับ DNA มาใช้ในการตรวจความแตกต่างของรหัสของมนุษย์แต่ละคน เช่น การสืบสวนหาผู้ร้าย หรือตรวจความเป็นพ่อแม่ลูก โดยใช้วิธีที่เรียกว่า การตรวจลายพิมพ์ DNA

   ›› อ่านต่อ
 • เซลล์เป็นหน่วยเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าที่กระจายพันธุ์และสะสมลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถศึกษารายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วย Cell Membrane มีหน้าที่ป้องกันอันตรายและควบคุมการเข้าออกของสาร  Protoplasm ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต ภายในเซลล์จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ  และการทำงานของเซลล์จะเป็นระบบสัมพันธ์กันหมด

   ›› อ่านต่อ
 • มีสัตว์จำพวกหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในโลก แต่เรามักจะมองไม่ค่อยเห็น สัตว์พวกนี้ได้แก่ แมลง ซึ่งจัดอยู่ในชั้นที่มีชื่อเรียกว่า Insecta หรือ Hexapoda  วงจรชีวิตของแมลงมีหลายรูปแบบ เช่น การเจริญเติบโตแบบ Incomplete Metamorphosis คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย ๆ เช่น ตั๊กแตน จักจั่น เพลี้ย เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงแบบสมบูรณ์ หรือ Complete Metamorphosis คือจะมีการเจริญเติบโตเป็น 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวแก่หรือตัวเต็มวัย เช่น ด้วง แมลงวัน ผึ้ง แมลงทับและผีเสื้อ เป็นต้น

   ›› อ่านต่อ
 • ถ้าต้นไม้มียางก็แสดงว่ามีสีซึ่งเราสามารถนำส่วนต่าง ๆ มาใช้เป็นสีย้อมได้ทั้งนั้น การเลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่จะนำมาทำสีย้อมและการดูแลไม่ให้ต้นไม้ทรุดโทรม วัตถุดิบอย่างเดียวกันสามารถทำให้เกิดสีหลายสีได้ การเตรียมสีจากธรรมชาติ การเตรียมเส้นใยก่อนย้อม และสารช่วยติดสีที่ได้จากธรรมชาติ หลักการต้มย้อมเส้นใย การย้อมให้สีเข้ม และตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ทำสีย้อม การที่ร่างกายได้ซึมซับกับสมุนไพรเหล่านี้ทำให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพดี

   ›› อ่านต่อ
 • สบู่และผงซักฟอกขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างไร โมเลกุลของสบู่และผงซักฟอกซึ่งประกอบด้วยส่วนหัวที่แสดงขั้วไฟฟ้า และส่วนหางซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นโซ่ยาวไม่มีขั้ว ขบวนการทางเคมีในการกำจัดสิ่งสกปรกจากเนื้อผ้า การผลิตสบู่โดยมีสารตั้งต้น คือ ไขมันและสารละลายอัลคาไลด์ หลักการผลิตสบู่ในโรงงานอุตสาหกรรม และการเติมสารต่าง ๆ เพื่อคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไป

   ›› อ่านต่อ
 • เส้นใยมีอยู่ 2 ประเภท คือ เส้นใยจากธรรมชาติ และเส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์  เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยจากพืช ได้แก่ เส้นใยที่ทำจากฝ้าย เส้นใยจากสัตว์ เช่น ไหม เส้นใยจากพวกแร่ใยหิน เช่น เสื้อผจญเพลิง ส่วนเส้นใยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผลิตจากพอลิเอสเตอร์ซึ่งได้จากปิโตรเลียมโดยผ่านกระบวนการทางเคมี 

   ›› อ่านต่อ
 • คอลลอยด์คืออะไร เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคอลลอยด์กับสารละลายและสารแขวนลอย การค้นพบคอลลอยด์ ปรากฏการณ์ทินดอลล์ การทดลองหาขนาดของอนุภาคคอลลอยด์ คอลลอยด์มีทั้งชนิดที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง เมื่อดูการเคลื่อนที่ของคอลลอยด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 1,000 เท่า จะเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ฟุ้งกระจายแบบบราวเนียน การจัดประเภทของคอลลอยด์ตามวัฏภาค และตัวกลางทำกระจาย

   ›› อ่านต่อ
 • พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้าเคมีเป็นพลังงานที่สำคัญและใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีเกิดจากปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเลคตรอนที่เกิดขึ้นในเซลล์  การทดลองการถ่ายโอนอิเลคตรอนระหว่างไอออนในสารละลายกับโลหะสังกะสีและทองแดง และการทดลองอื่น ๆ  เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เซลล์กัลวานิก และเซลล์อิเลคโตรไลท์ การทดลองการเกิดกระแสไฟฟ้าของเซลล์ทั้งสองชนิด ความต่างศักย์ของเซลล์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน

   ›› อ่านต่อ
 • เราเคยสงสัยไหมว่าถ่านไฟฉายให้กระแสไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างไร  ถ่านไฟฉายชนิดต่าง ๆ และแบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์กัลวานิก แบ่งออกเป็นเซลล์ปฐมภูมิ เช่น ถ่านไฟฉายธรรมดาทั่วไป และเซลล์ทุติยภูมิ ซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ส่วนเซลล์ไฟฟ้าเคมีอีกประเภทหนึ่งคือ เซลล์อิเลคโตรไลท์ ใช้ในการชุบทองและเครื่องประดับต่าง ๆ

   ›› อ่านต่อ
 • มนุษย์รู้จักการนำพอลิเมอร์ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากพอลิเมอร์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมีสมบัติและขอบเขตการใช้งานจำกัด นักวิทยาศาสตร์จึงได้สังเคราะห์พอลิเมอร์ให้มีคุณสมบัติตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งาน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์และโครงสร้างของพอลิเมอร์ เช่น โครงสร้างแบบเส้น โครงสร้างแบบกิ่ง และโครงสร้างแบบร่างแห มนุษย์เราได้นำพอลิเมอร์มาใช้มากมาย เช่น สร้างที่อยู่อาศัย ประดิษฐ์เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนอวัยวะเทียมและยานพาหนะ

   ›› อ่านต่อ
 • ไขมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและละลายวิตามิน A D E และ K โครงสร้างทางเคมีของไขมัน กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวคืออะไร ตัวอย่างอาหารที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว การเหม็นหืนเกิดจากอะไร คอเลสเตอรอล คืออะไร และผลของคอเลสเตอรอลต่อร่างกาย

   ›› อ่านต่อ
 • คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ธาตุ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน  สูตรโครงสร้างของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เช่น โมโนแซคาไรด์ กลูโคส ฟรุกโทส และกาแล็กโทส น้ำตาลโมเลกุลคู่ เช่น ซูโครส แล็กโทส และมอลโทส ขบวนการย่อยแป้งเพื่อให้โมเลกุลเล็กลงจากการเคี้ยว จนถึงการย่อยสลายที่ตับอ่อนและลำไส้จนเป็นน้ำตาลกลูโคส เมื่อกลูโคสในเลือดมีมากขึ้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อสะสมเป็นไขมันปกคลุมอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตับและหัวใจ

   ›› อ่านต่อ
 • เนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์มีโปรตีนอยู่มากเป็นที่ 2 รองจากน้ำ โปรตีนเป็นอินทรีย์สารโมเลกุลใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยจำนวนมากเรียงต่อกัน แต่ละหน่วยย่อยของโปรตีนคือกรดอะมิโน สูตรโครงสร้างของกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ  กรดอะมิโนชนิดที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้และไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ อาหารจำพวกโปรตีนจะถูกย่อยสลายเป็นกรดอะมิโน ซึ่งจะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างโปรตีนเนื้อเยื่อใหม่ขึ้น

   ›› อ่านต่อ
 • รูปแบบต่าง ๆ ของการถนอมอาหาร เช่น การดองเค็ม การเชื่อมและการแช่อิ่ม การทำให้อาหารแห้งซึ่งสามารถใช้ตู้ตากอาหารเพื่อป้องกันแมลงและช่วยเพิ่มความร้อนจากแสงแดด การใช้สารกันบูดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ได้ เช่น โซเดียมเบนโซเอทในปริมาณที่กำหนด การใช้ความร้อนในการถนอมอาหาร 3 วิธี คือ พาสเจอร์ไรซ์ ยูเอชที และสเตอริไลซ์ การใช้ความเย็นในการถนอมอาหาร เช่น การแช่เย็น การแช่แข็ง และวิธีการฉายรังสี

   ›› อ่านต่อ
 • สารปรุงแต่งอาหารเป็นสารที่ใช้แต่งสี แต่งกลิ่น แต่งรส หรือเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน เช่น ผงชูรส น้ำส้มสายชู ไซคลาเมต และขัณฑสกร นอกจากไม่มีคุณค่าทางอาหารแล้วยังอาจสะสมเป็นสารก่อมะเร็ง  ผงกรอบหรือสารบอแรกซ์ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร สมอง และไต  โซดาผงหมักเนื้อทำให้เนื้ออ่อนนุ่มได้ แต่ก็จะทำให้เยื่อบุของระบบทางเดินอาหารเปื่อยยุ่ยได้เช่นกัน ส่วนสารกันบูดต่าง ๆ เช่น กรดเบนโซอิก กรดโซบิก และสารไนเตรต ก็ต้องใช้ในปริมาณจำกัด

   ›› อ่านต่อ
 • สารพิษต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในกระบวนการเพาะปลูกพืชผักเพื่อป้องกันศัตรูพืชมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช สารกำจัดเชื้อรา และยาเบื่อหนู  ปัญหาซึ่งเกิดจากการนำผักและอาหารทะเลแช่สารฟอร์มาลิน  อาการต่าง ๆ เมื่อได้รับสารพิษเหล่านี้ การเลือกซื้อผัก และการลดสารพิษในผักผลไม้ก่อนรับประทาน  พิษสะสมของสารเหล่านี้ในระบบนิเวศน์  และสารพิษที่เกิดขึ้นในอาหาร เช่น ราในถั่วลิสง หรืออาหารประเภทปิ้งและรมควันที่มีสารก่อมะเร็ง

   ›› อ่านต่อ